Renditingimused

Autot saab rentida vähemalt 21 aastane 2 aastase juhistaažiga isik.

Rentimiseks vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart.

Kõik kuvatavad hinnad sisaldavad liikluskindlustust ja kaskokindlustust.

Kõikidel renditavatel autodel on 400 km läbisõidu piirang päeva kohta ja kuni 4000 km kuu kohta.

Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on eelneva kokkuleppeta keelatud. Eesti Vabariigist väljudes on nõutav deposiit/tagatis 300.-€.

Sõidukis suitsetamine on RANGELT KEELATUD! Trahv 200.- €.

Rendisõiduk väljastatakse kütuse täis paagiga ja tagastatakse kütuse täis paagiga.

Sõidukite väljastamine ja tagastamine väljaspool tööaega kokkuleppel.   

Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi või velje eest tuleb tasuda kaotatud või lõhutud vara väärtuse ulatuses.

Rentnik on vastutatv täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentniku omavastutus on 300 €. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

Rendipäev on 24  tundi.

Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkestamisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

Rentnik vastutab Rendisõidukile komandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

Loomade trantsportimine autos on keelatud, kui ei ole eelnevat kokkulepet.

Auto väljastamine soovitud aadressil Pärnu linnas 20 €. 

Auto tagastamine soovitud aadressil Pärnu linnas 20 €.

Kõik trahvikviitungid nõutakse sisse ka hilisemalt ja kahekordses maksumuses!

Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest!

Üldtingimused

1.1 Rendileandja annab rentnikule kasutada sõiduki lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik kohustub tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

1.2 Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu/deposiiti, kui see on eelnevalt kokkulepitud.

1.3 Sõiduki juhil peab olema Eesti Vabariigis kehtiv vastava kategooria juhiluba, vähemalt kahe aastane juhistaaz ning minimaalne vanus 21 aastat.

1.4 Rentnikul on õigus tutvuda lepinguga enne lepingu sõlmimist.

1.5 Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse lepinguga.

2 Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus

2.1 Rendileandja on kohustatud andma töökorras ja puhta sõiduki rentnikule üle lepingus sätestatud kohas ja ajal. Rendileandja on kohustatud andma rentnikule üle sõiduki kasutamiseks vajalikud päraldised.

2.2 Rendileandja on kohustatud tagama sõiduki korralise hoolduse lepingu kehtivuse ajal.

2.3 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest kohustusliku liikluskindlustusega. Kindlustuse makse sisaldub rendimakses.

2.4 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest vabatahtliku kindlustusega vastavalt rendileandja ning rentniku vahelisele kokkuleppele. Rentnikul on õigus piirata vastutust sõidukiga süüliselt põhjustatud kahju eest vastavalt kindlustuslepingule ning hinnakirjale.

2.5 Rendileandja vastutab rentnikule tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju eest.

3 Rentniku kohustused ja vastutus

3.1 Rentnik on kohustatud:

3.1.1 vastu võtma sõiduki lepingus sätestatud kohas ja ajal;

3.1.2 Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3.1.3 kasutama sõidukit heaperemehelikult vastavalt otstarbele lepingus sätestatud tingimuste kohaselt ning jälgima sõiduki tehnoseisundit;

3.1.4 kasutama sõidukit ainult lepingus sätestatud territooriumil;

3.1.5 mitte kasutama sõidukit autospordiks, õppesõiduks, pukseerimiseks, järelhaagise vedamiseks ning muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ning pagasi transpordiga;

3.1.6 tankima sõidukit valmistajatehase poolt ettenähtud kütusega;

3.1.7 mitte tegema sõidukile parendusi ja muudatusi;

3.1.8 hooldama ning parandama sõidukit ainult rendileandja kokkuleppel määratud ettevõttes;

3.1.9 täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning sõiduki valmistajatehase juhiseid;

3.1.10 hoidma sõidukit suletuna, lukustatuna, kui rentnik ei viibi sõidukis;

3.1.11 hoidma enda kontrolli all ning sõidukist lahkudes eemaldama sõiduki kasutamist võimaldavad päraldised sealhulgas võtmed, dokumendid;

3.1.12 täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi;

3.1.13 mitte andma sõidukit allrendile;

3.1.14 teatama rendileandjale viivitamatult takistusest sõiduki valdamisel või kasutamisel, sõiduki varguse korral, kahju tekkimisest sõidukile või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse;

3.1.15 täitma rendileandja juhiseid lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaolude korral;

3.1.16 tagastama sõiduki rendileandjale lepingus sätestatud kohas ja ajal;

3.1.17 tagastama sõiduki lepingu punktis 2.1 sätestatud korras arvestades sõiduki tavapärasest kasutamisest tulenevat kulumist.

3.2 Rentniku vastutus:

3.2.1 Sõiduki üleandmisega läheb rentnikule üle sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti sõiduki, kui suurema ohu allika valdaja vastutus.

3.2.2 Rentnik vastutab sõiduki juhi tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

3.2.3 Rentnik vastutab rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

3.2.4 Rentnik vastutab 5 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist ilmenud kahjustuste ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus.

3.2.5 Rentnik vastutab sõidukiga seotud trahvide ning maksete ja nendega seotud menetlemiskulude tasumise eest. Rendileandjal on õigus nõuda trahvide, maksete ja menetlemiskulude tasumist rentnikult ka juhul, kui trahvid ning maksed ilmnevad pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ning rendileandja on tasunud trahvid ja maksed rentniku eest.Kui Rentnik liiklus- ja parkimistrahve ei tasu, võib Rendifirma Rentniku andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele trahvide sissenõudmiseks Rentnikult.

3.2.6 Lepingu punktides 3.1.3, 3.1.5, 3.1.12, 3.1.14, 3.1.15 ja 3.1.16 sätestatud kohustuse rikkumisel vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest kuni sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

4 Arveldused

4.1 Rentnik tasub lepingus sätestatud rendi- ja muud maksed ning varustab sõiduki omal kulul kütuse, õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Vajadusel tasub rentnik muud sõiduki kasutamisega seotud kulud s.h. elektripirnid, rehviparandus jm, mille tasumise kohustus ei ole lepinguga otseselt rendileandjal .

4.2 Sõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 1 tund kohustub rentnik tasuma renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.

4.3 Tagastades sõiduki vähem kui lepingus märgitud kütusekogusega on rentnik kohustatud tasuma puuduva kütuse maksumuse. Kütus ei sisaldu rendihinnas.

4.4 Sõiduki rikkest ja rikke kõrvaldamisest väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud kulud ning sõiduki transpordi kulud, v.a. kulud, mida käsitletakse kindlustusjuhtumina ja mille tasub kindlustus arvestades omavastutuse määra, tasub rentnik.

4.5 Takistus sõiduki kasutamisel ei vabasta rentnikku renti ja muude maksete tasumise kohustusest.

4.6 Rendi või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub rentnik tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

4.7 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rentnik kohustatud tasuma renti sõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest rendihinnast kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda sõiduk välja mistahes valdusest, kui rentnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal.

4.8 Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi rentnikult lepingu rikkumise eest igakordselt 10% sõiduki kindlustusväärtusest.

4.9 Kui rentnik ei maksa renti või muid makseid või ei täida muud lepingus sätestatud kohustust, vastutab lepingu allkirjastanud isik käendajana rentniku kohustuse täitmise eest sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

4.10 Tegeliku rendimakse tasub rentnik sõiduki tagastamisel rendileandjale.

4.11 Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei kuulu.

5 Toimimine rikke, õnnetuse või varguse korral

5.1 Rentnik teatab rendileandjale viivitamatult lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaoludest rendileandja lepingus märgitud telefoni teel ja täidab rendileandja juhiseid, muuhulgas koostab õnnetuse korral viivitamatult avariiskeemi.

5.2 Rentnik teavitab politseid viivitamatult sõiduki vargusest, röövist või õnnetusest. Suhtlemisel politseiga esindab rentnik rendileandja huve, kuni rendileandja vabastab rentniku vastavast kohustusest.

5.3 Varguse korral on rentnik kohustatud esitama rendileandjale talle rendileandja poolt antud võtmed ning dokumendid. Vastasel juhul vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule vargusega tekkinud kahju eest kuni sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

5.4 Rentnik nõustub rendileandja poolt sõiduki tagastamise järgselt teostatud ülevaatuse tulemustega.

6 Muud tingimused

6.1 Rendileandja ja rentnik on vabastatud lepinguliste kohustuste täitmisest vääramatu jõu asjaolude esinemise aja jooksul. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest on lepingu pool teist lepingu poolt viivitamatult kohustatud teavitama.

6.2 Leping jõustub rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel ning kehtib kuni kohase täitmiseni.

6.3 Leping koosneb lepingu esilehest, üldtingimustest, kindlustuslepingutest ja lepingu lisadest.

6.4 Lepingu täiendamine ja muutmine on lubatud rendileandja ja rentniku kokkuleppel. Täiendused ja muudatused jõustuvad rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel.

6.5 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rendileandjal õigus leping etteteatamata üles öelda ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks.

6.6 Rentnik ja rendileandja kohustuvad mitte avalikustama teavet Lepingu sõlmimise ning tingimuste kohta ning võtma kasutusele meetmed vältimaks nimetatud teabe sattumist kolmanda isiku kätte.

6.7 Rentnik ja rendileandja ei loe lepingu punktis 6.6 sätestatud konfi dentsiaalsuskohustuse rikkumiseks teabe avaldamist seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu rikkumisel rentniku poolt on rendileandjal õigus avaldada rentniku andmeid piiramata hulgale kolmandatele isikutele, s.h. taustauuringuid teostavatele isikutele. Lepingu allkirjastamisega loetakse rentnik vastava nõusoleku andnuks.

6.8 Lepinguga seotud teated peavad rentnik ja rendileandja esitama kirjalikult taasesitamis võimalikul viisil.

6.9 Lepingu tingimuse vastuolu õigusaktidega ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust. Tühine või kehtetu tingimus asendatakse rendileandja ja rentniku kokkuleppel lepingu eesmärgist lähtuvalt kehtiva tingimusega.

6.10 Rendileandja ja rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi lepingu sõlmimiseks. Rendileandja ja rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu lepingu sõlmimiseks.

6.11 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Pärnu Maakohtus.

6.12 Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad rendileandja ja rentnik Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingu allkirjastamisega kaotavad kehtivuse kõik rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

6.13 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jab rendileandjale ning teine rentnikule.

7 Isikuandmete töötlemine

Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik Rendileandjal oma isikuandmeid ning Lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavlt Rendileandja vajadusetle. Rendileandjal on õigus Rentniku isikuandmeid säilitada ja töödelda nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele Lepingu rikkumisest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.© 2021 Laverte OÜ